Info

Provoz eshopu www.autosportslezska.cz je ukončen.

Pokud hledáte podobný sortiment doporučujeme:

www.auto77.cz -  Autodoplňky a autopříslušenství

www.naradi77.cz -  Nářadí, dílna, stavba, zahrada

Výše uvedené obchody naleznete na této adrese:

Obchod77.cz s.r.o.
Za Zastávkou 373
109 00 Praha 10

Otevírací doba:
Pracovní dny Po - Pá: 8:00 - 17:00


Jak se tam dostanete, návod zde.
GPS : 50°02´47" N, 14°34´17" E > příjezd z ulice Za Zastávkou 373, Areál PM, hala č.A10

__________________________________________________________________________________________

obchodní společnosti AM system.cz, s.r.o.,

 

se sídlem U Malvazinky 2671/28, 150 00, Praha 5,

identifikační číslo: 29025150,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160855,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autosportslezska.cz.

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AM system.cz, s.r.o., se sídlem U Malvazinky 2671/28, Smíchov, 150 00, Praha 5, identifikační číslo: 29025150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160855 (dále též „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále též „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.autosportslezska.cz (dále též „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.

1.2.
Nedílnou součástí obchodních podmínek je reklamační řád prodávajícího.

1.3.
Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s občanským zákoníkem považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále též „spotřebitel“).

1.4.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro určitou kupní smlouvu se použijí obchodní podmínky ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

1.7.
Obchodní podmínky jsou v rámci webové stránky prodávajícího každému přístupné.

1.8.
Internetový odkaz na obchodní podmínky, ze kterého si kupující může aktuální znění obchodních podmínek stáhnout, obdrží kupující v potvrzení objednávky zasílané elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).

 

  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.
Kupující může provádět objednávání zboží přímo z webového rozhraní obchodu. Na základě první objednávky zboží kupujícím vytvoří prodávající kupujícímu uživatelský účet. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále též „uživatelský účet“).

2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající není povinen kontrolovat správnost či aktuálnost těchto údajů a neodpovídá za případné komplikace způsobené uvedením nepravdivých nebo neaktuálních údajů ze strany kupujícího.

2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.
Prodávající nenese odpovědnost za následky způsobené porušením povinností v bodech 2.2., 2.3., 2.4. obchodních podmínek.

2.7.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

  1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Umístění nabízeného zboží na webové rozhraní obchodu není bez dalšího nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu se mohou lišit od cen, jež jsou u stejného zboží uvedeny v kamenné provozovně prodávajícího. Kupující není oprávněn v kamenné provozovně prodávajícího požadovat snížení ceny dle ceny uvedené u stejného zboží ve webovém rozhraní obchodu bez vytvořené objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, na kterých se smluvní strany dohodnou.

3.3.
Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.
způsobu úhrady kupní ceny zboží,
3.4.3.
údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně též „objednávka“)

3.5.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku a souhlasím s Obchodními podmínkami“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.6.
Okamžikem doručení potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího je kupní smlouva uzavřena. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

3.7.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Tím není dotčeno ustanovení čl. 3.8. věty první obchodních podmínek.

3.8.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na základě objednávky kupujícího.

3.9.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10.
Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

  1. CENY ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Autosport Slezská, Slezská 57, Praha 3, 130 00, v otvírací době Po – Pá 9 – 18hod,
4.1.2.
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
4.1.3.
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7889359/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna(dále též „účet prodávajícího“),

4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.
Náklady s dodáním zboží jsou následující. Způsob zasílání Českou poštou Balíkem do ruky je zpoplatněn částkou 193 Kč s DPH a Cenný balík částkou 159 Kč. Nosiče kol na tažné zařízení jsou zasílané Českou poštou Balíkem do ruky za cenu 240 Kč s DPH a střešní boxy jsou zasílané Českou poštou Balíkem do ruky za cenu 275 Kč s DPH. U nosičů kol na tažné zařízení a střešních boxů se mohou připočítávat příplatky „neskladné“ dle tarifu České pošty. Kupující bude vždy vyrozuměn elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího o celkových nákladech spojených s dodáním zboží před odesláním zboží prodávajícím kupujícímu a to s dostatečným předstihem tak, aby kupující mohl od kupní smlouvy odstoupit.

4.4.
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

4.6.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol platby bude zaslán po vytvoření objednávky prodávajícím kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího včetně kupní ceny, ve které budou zahrnuty i náklady spojené s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad bude předán kupujícímu při dodání zboží.

4.10.
Prodávající není povinen mít shodné ceny u stejných výrobků na webové stránce a v kamenné provozovně.

4.11.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.
Ustanovení 5. článku obchodních podmínek se vztahují výhradně jen na kupujícího, který je spotřebitelem.

5.2.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.3.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zasílá na adresu provozovny prodávajícího Autosport Slezská, Slezská 57, Praha 3, 130 00 nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@autosportslezska.cz.

5.4​.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, včetně dokladu (nejlépe originální faktury), kterým potvrdí, že kupující zakoupil toto zboží u prodávajícího, na adresu Autosport Slezská, Slezská 57, Praha 3, 130 00. Lhůta se považuje za zachovalou, pokud před jejím uplynutím bude zboží prodávajícímu odesláno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, rozložené, a je-li to možné, v původním obalu. Za znehodnocení zboží se považují i ty případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

​5​.​6​.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající nevrací kupujícímu jím zaplacené náklady na dodání zboží od prodávajícího kupujícímu ve výši, která převyšuje nejlevnější nabízený způsob dodání. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

  1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující je povinen zboží převzít, a pokud je odběratelem osoba odlišná od kupujícího, pak zajistit na zvolené dodací adrese přítomnost osoby, která zboží převezme.

6.2.
Místem plnění se rozumí adresa místa dodání zboží, uvedená ve formuláři objednávky. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím třetích subjektů dle volby a požadavku kupujícího Českou poštou Balíkem do ruky nebo Cenným psaním dle ceníku v čl. 4.3. obchodních podmínek.

6.3.
Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího a zboží nepřevezme nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od výzvy prodávajícího k odběru zboží nebo v jiné lhůtě smluvené s prodávajícím, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká. Pokud již došlo k uhrazení kupní ceny, bude prodávajícím vrácena kupujícímu způsobem dohodnutým mezi stranami.

6.4.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a stručně závadu popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. Kupující může tyto závady nahlásit na elektronickou adresu prodávajícího info@autosportslezska.cz. V případě převzetí od přepravce doporučujeme přiložit fotodokumentaci poškození zásilky. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném nakládání se zásilkou není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.6.
Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

6.7.
Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží od přepravce. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího, a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeného v objednávce.

6.8.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.9.
Další práva a povinnosti stran vyplývající z přepravy zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1.
Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a v případě, že kupující je spotřebitelem, rovněž ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.
Prodávající odpovídá za to, že dodávaný produkt má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

7.2.5.
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.
Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího. Reklamace, tj. oznámení vady prodávajícímu, musí být písemná a musí být doručena na adresu provozovny prodávajícího Autosport Slezská, Slezská 57, Praha 3, 130 00. Kupující má rovněž možnost uplatnit reklamaci elektronickou poštou na elektronickou adresu info@autosportslezska.cz. V oznámení vady musí být uvedeno alespoň: jméno a příjmení kupujícího, adresa kupujícího, telefonní nebo e-mailový kontakt pro urychlení komunikace mezi stranami, číslo objednávky nebo dodacího listu, identifikace reklamovaného produktu a bližší popis reklamované vady s popisem toho, jak se daná vada projevuje. Kupující je povinen předložit rovněž doklad o koupi zboží. Přijetí uplatněné reklamace je prodávající povinen kupujícímu potvrdit, a to ihned nebo bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. Potvrzení o uplatnění reklamace není prodávající povinen kupujícímu doručovat, pokud má kupující jinou možnost, jak prokázat uplatnění reklamace (např. dodejka apod.).

7.5.
V případě, že je kupující spotřebitelem, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží; zároveň projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6.
V případě, kdy kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tj. kupující není spotřebitelem, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

7.7.
V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí zejména ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.8.
V případě, že kupující není spotřebitelem, zavazuje se prodávající, že v návaznosti na ustanovení § 2158 odst. 2 občanského zákoníku vyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě a bez zbytečného odkladu.

7.9.
Za vadu zboží se nepovažuje (mimo jiné) obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u potahů do auta drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu).

7.10.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7.11.
Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s ním v plném znění seznámit.

 

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@autosportslezska.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo jiným způsobem dohodnutým mezi stranami.

8.5.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@autosportslezska.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.6.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.7.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

 

9.1.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.2.
Kupující odesláním objednávky a akceptací možnosti udělení souhlasu uděluje prodávajícímu jako správci svůj souhlas se zařazením všech osobních údajů uvedených v objednávce, jakož i dalších údajů, které prodávajícímu poskytne při obchodním styku, do databáze prodávajícího, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím třetí osoby jakožto zpracovatele, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.3.
Kupující souhlasí se zařazením takto poskytnutých údajů do databáze prodávajícího a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být se souhlasem kupujícího přiřazeny i další údaje. Kupující rovněž souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro evidenční účely, případnou korespondenci a dokladování řádného průběhu komunikace.

9.4.
Souhlas je udělen na dobu neurčitou, přičemž tento svůj souhlas je kupující oprávněn kdykoli bez jakéhokoli omezení odvolat, a to písemným oznámením doručeným prodávajícímu na adresu Autosport Slezská, Slezská 57, Praha 3, 130 00. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.5.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.6.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.7.
Kupující si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení prodávajícímu. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající této žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na Úřad pro ochranu osobních údajů se kupující se svým podnětem může obrátit i přímo. Rovněž pokud se kupující domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, zejména není-li spokojen s vyřízením jeho žádosti prodávajícím, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.8.
Požádá-li kupující v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.9.
Při zpracování osobních údajů kupujícího se prodávající zavazuje dbát, aby kupující jako subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života kupujícího.

9.10.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.11.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.12Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1.
Veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou či s použitím webového rozhraní se řídí českým právem. Použití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží se vylučuje. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt pověřený archivací. Tyto subjekty nejsou oprávněny zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

10.4.
V případech, kdy kupující není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5., čl. 6.7. věty první, čl. 7.5., čl. 7.7., čl. 8.3., čl. 8.5. a čl. 8.6. obchodních podmínek nepoužijí.

10.5.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Autosport Slezská, Slezská 57, Praha 3, 130 00, adresa elektronické pošty info@autosportslezska.cz, telefon 224 251 481.

 

Příloha 1. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.

 

V Praze dne 27.2.2017 AM system.cz, s.r.o.